Osiągnięcia i sukcesy

Wybór niektórych naj­waż­niej­szych osią­gnię­ć i suk­ce­sów

  1. Lau­re­at Dia­men­to­we­go Gran­tu MNiSW.
  2. Czte­ro­krot­ny lau­re­at sty­pen­dium MNiSW.
  3. Dwu­krot­ny zdo­byw­ca Dy­plo­mu Uz­na­nia Rek­to­ra.
  4. Co­rocz­ny lau­re­at Sty­pen­dium Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów i dok­to­ran­tów (5 lat).
  5. Dwu­krot­ny lau­re­at Dy­plo­mu Uz­na­nia Dzie­ka­na za bar­dzo do­bre wy­ni­ki w nau­ce.
  6. Lau­re­at Lau­ru Dzie­ka­na dla naj­lep­sze­go stu­den­ta za osią­gnię­cia nau­ko­we i or­ga­ni­za­cyj­ne.
  7. Lau­re­at Na­gro­dy Rek­to­ra za pra­cę ma­gi­ster­ską.
  8. Lau­re­at Zło­tej Na­gro­dy imie­nia prof. Go­ga­cza.
  9. Lau­re­at Kon­kur­su na Naj­lep­sze­go Stu­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
  10. Lau­re­at i zwy­cięz­ca 20 in­nych kon­kur­sów nau­ko­wych lub po­pu­lar­no­nau­ko­wych, w tym o za­się­gu mię­dzy­na­ro­do­wym lub ogól­no­pol­skim.