Doświadczenie i kompetencje

Do­tych­czas peł­ni­łem tak wie­le funk­cji, by­łem za­an­ga­żo­wa­ny w ty­le pro­jek­tów i wy­ko­ny­wa­łem ty­le róż­no­rod­nych prac oraz zle­ceń w ta­kiej licz­bie in­sty­tu­cji, firm i or­ga­ni­za­cji, że nie je­stem w sta­nie ich wszyst­kich spa­mię­tać i wy­mie­nić.

Po­sia­dam ty­tu­ły za­wo­do­we ma­gi­stra fi­lo­zo­fii i ma­gi­stra teo­lo­gii. Ak­tu­al­nie pi­szę roz­pra­wę dok­tor­ską i mam otwar­ty prze­wód dok­tor­ski z fi­lo­zo­fii.

Naj­waż­niej­sze peł­nio­ne funk­cje i wy­ko­na­ne za­da­nia:

 • wnio­sko­daw­ca i głów­ny kie­row­nik gran­tu ba­daw­cze­go,
 • pre­zes ko­ła nau­ko­we­go, czło­nek wie­lu kół nau­ko­wych,
 • or­ga­ni­za­tor i ko­or­dy­na­tor kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów i wy­kła­dów nau­ko­wych,
 • ak­tyw­ny uczest­nik i pre­le­gent kil­ku­dzie­się­ciu mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cji nau­ko­wych,
 • wy­kła­dow­ca aka­de­mic­ki i po­pu­la­ry­za­tor fi­lo­zo­fii oraz teo­lo­gii,
 • tłu­macz, au­tor tek­stów nau­ko­wych, po­pu­lar­no­nau­ko­wych i pu­bli­cy­stycz­nych,
 • czło­nek to­wa­rzystw i or­ga­ni­za­cji nau­ko­wych oraz aka­de­mic­kich,
 • ko­re­pe­ty­tor i do­rad­ca,
 • re­dak­tor, ko­rek­tor i wy­daw­ca,
 • of­fi­ce ma­na­ger i so­cial me­dia ma­na­ger,
 • au­tor wi­tryn in­ter­ne­to­wych oraz kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych,
 • przedstawiciel prestiżowych firm i mózg operacji sprzedażowych,
 • i więcej…

Po­sia­dam sze­reg dy­plo­mów, świa­dectw i cer­tyfikatów. Nie je­stem w sta­nie ich zli­czyć (łącz­nie kil­ka wy­peł­nio­nych po brze­gi te­czek). Do­ty­czą one nie tyl­ko ukoń­czo­nych kie­run­ków i zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, ale rów­nież kur­sów, szko­leń, wy­jaz­dów i po­by­tów za­gra­nicz­nych, wy­ko­na­nych prac i zle­ceń.

Miesz­ka­łem, uczy­łem się, dłu­żej prze­by­wa­łem lub bra­łem ak­tyw­ny udział w nau­ko­wych wy­da­rze­niach w na­stę­pu­ją­cych kra­jach: Fran­cja, Wło­chy, Bra­zy­lia, Sło­wa­cja, Pol­ska.

Znam i bie­gle po­ru­szam się w ję­zy­kach fran­cu­skim (mo­wa i pi­smo), an­giel­skim i wło­skim (pis­mo), ła­ciń­skim (pis­mo).

Mo­je tek­sty by­ły pu­bli­ko­wa­ne w kilkudziesięciu czasopismach i periodykach, również zagranicznych.

Mo­je mo­no­gra­fie nau­ko­we zo­sta­ły wy­da­ne m.in. przez wy­daw­nic­twa (wcześ­niej lub ak­tu­al­nie) uz­na­ne przez Mi­ni­ster­stwo Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. In­ne opie­ra­ją się na sa­mo­dziel­nych ba­da­niach prze­pro­wa­dzo­nych m.in. w Taj­nych Ar­chi­wach Wa­ty­kań­skich i zos­ta­ły opu­bli­ko­wa­ne za zgo­dą naj­bliż­szych współ­pra­cow­ni­ków Oj­ca Świę­te­go (Be­ne­dyk­ta XVI).

Je­stem po­nad­to lau­re­atem i zwy­cięz­cą licz­nych kon­kur­sów, otrzy­my­wa­łem pre­sti­żo­we sty­pen­dia. Bra­łem rów­nież udział w re­por­ta­żach te­le­wi­zyj­nych i ra­dio­wych.

Ja­ko free­lan­cer współ­pra­co­wa­łem m.in. z fir­ma­mi mo­to­ry­za­cyj­ny­mi i handlowymi, biu­ra­mi tłu­ma­czeń, klu­ba­mi spor­to­wy­mi, pe­rio­dy­ka­mi i cza­so­pi­sma­mi, fun­da­cja­mi, in­sty­tu­cja­mi kul­tu­ry, przed­sta­wi­cie­la­mi szkol­ni­ctwa wyż­sze­go, a ta­kże stu­den­ta­mi, dok­to­ran­ta­mi, you­tu­be­ra­mi oraz in­flu­en­ce­ra­mi.