Bio

Uro­dzi­łem się w Polsce rok po 1989 ro­ku. Tu­taj też ak­tu­al­nie miesz­kam. Pra­cu­ję i uczę się (nie­ustan­nie) w wie­lu miej­scach i na wie­le spo­so­bów. Moż­na po­wie­dzieć, że je­stem prze­de wszy­stkim free­lan­ce­rem, któ­ry nie pra­cu­je pod dyk­tat bo­ssów i go­dzin, ale wła­snych pa­sji i pre­dy­spo­zy­cji. Na co dzień: mąż, oj­ciec, dzia­łacz i my­śli­ciel, po­chła­niacz ksią­żek i po­szu­ki­wacz „te­go, jak się rze­czy ma­ją”.

W 2010 ro­ku ukoń­czy­łem technikum informatyczne, uzy­sku­jąc świa­dec­two ma­tu­ral­ne i ty­tuł tech­ni­ka in­for­ma­ty­ka. Na­stęp­nie wy­je­cha­łem do Fran­cji, gdzie pod­ją­łem stu­dia fi­lo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne. Po nie­speł­na 4 la­tach zna­la­złem się we Wło­szech, na­dal po­głę­bia­jąc wie­dzę z za­kre­su fi­lo­zo­fii i teo­lo­gii, m.in. w słyn­nym In­sty­tu­cie Ka­to­lic­kim w Tu­lu­zie lub czę­ścio­wo (i mniej ofi­cjal­nie) na rzym­skich uni­wer­sy­te­tach. Po­byt za gra­ni­cą wią­zał się z wie­lo­ma wy­da­rze­nia­mi, wśród któ­rych za naj­cie­kaw­sze moż­na uznać uczest­nic­two w spo­rze, w któ­rym głów­nym ar­bi­trem był Naj­wyż­szy Try­bu­nał Syg­na­tu­ry Apos­tol­skiej (by­łem jed­nym z au­to­rów re­kur­su do Sto­li­cy Apos­tol­skiej), a tak­że po­wo­ła­nie do ist­nie­nia no­we­go zgro­ma­dze­nia roz­po­zna­ne­go za­rów­no przez pra­wo ka­no­nicz­ne, jak i pra­wo świec­kie we Fran­cji i we Wło­szech.

Uro­dzi­łem się w Rze­szo­wie w 1990 ro­ku. Tu­taj też ak­tu­al­nie miesz­kam. Pra­cu­ję i uczę się (nie­ustan­nie) w wie­lu miej­scach i na wie­le spo­so­bów. Moż­na po­wie­dzieć, że je­stem prze­de wszy­stkim free­lan­ce­rem, któ­ry nie pra­cu­je pod dyk­tat bo­ssów i go­dzin, ale wła­snych pa­sji i pre­dy­spo­zy­cji. Na co dzień: mąż, oj­ciec, dzia­łacz i my­śli­ciel, po­chła­niacz ksią­żek i po­szu­ki­wacz „te­go, jak się rze­czy ma­ją”.

W 2010 ro­ku ukoń­czy­łem Ze­spół Szkół Tech­nicz­nych nr 9 w Rze­szo­wie, uzy­sku­jąc świa­dec­two ma­tu­ral­ne i ty­tuł tech­ni­ka in­for­ma­ty­ka. Na­stęp­nie wy­je­cha­łem do Fran­cji, gdzie pod­ją­łem stu­dia fi­lo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne. Po nie­speł­na 4 la­tach zna­la­złem się we Wło­szech, na­dal po­głę­bia­jąc wie­dzę z za­kre­su fi­lo­zo­fii i teo­lo­gii, m.in. w słyn­nym In­sty­tu­cie Ka­to­lic­kim w Tu­lu­zie lub czę­ścio­wo (i mniej ofi­cjal­nie) na rzym­skich uni­wer­sy­te­tach. Po­byt za gra­ni­cą wią­zał się z wie­lo­ma wy­da­rze­nia­mi, wśród któ­rych za naj­cie­kaw­sze moż­na uznać uczest­nic­two w spo­rze, w któ­rym głów­nym ar­bi­trem był Naj­wyż­szy Try­bu­nał Syg­na­tu­ry Apos­tol­skiej (by­łem jed­nym z au­to­rów re­kur­su do Sto­li­cy Apos­tol­skiej), a tak­że po­wo­ła­nie do ist­nie­nia no­we­go zgro­ma­dze­nia roz­po­zna­ne­go za­rów­no przez pra­wo ka­no­nicz­ne, jak i pra­wo świec­kie we Fran­cji i we Wło­szech.

La­ta spę­dzo­ne za gra­ni­cą zna­czą­co wpły­nęły na mój roz­wój in­te­lek­tu­al­ny, kul­tu­ro­wy i ję­zy­ko­wy, cze­go owo­cem są licz­ne książ­ki i ar­ty­ku­ły, a tak­że prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia nau­ko­we oraz opu­bli­ko­wa­ne i rea­li­zo­wa­ne ak­tu­al­nie pro­jek­ty, a także tłu­ma­cze­nia.

W 2017 ro­ku uzy­ska­łem ty­tuł za­wo­do­wy li­cen­cja­ta fi­lo­zo­fii. Dwa la­ta póź­niej uzys­ka­łem ty­tuł za­wo­do­wy ma­gis­tra fi­lo­zo­fii oraz ma­gi­stra teo­lo­gii. Ak­tu­al­nie mam otwar­ty prze­wód dok­tor­ski z fi­lo­zo­fii. Pod­ją­łem rów­nież stu­dia li­cen­cjac­kie z teo­lo­gii (li­cen­cjat ka­no­ni­czny), któ­re jed­nak przer­wa­łem po roku, ze wzglę­dów me­ry­to­rycz­nych.

Przez os­tat­nie 10 lat stu­diów oraz pra­cy nau­ko­wej nie tyl­ko zdo­by­łem mnó­stwo na­gród i wy­róż­nień, ale peł­­ni­­łem (lub na­dal peł­nię) także sze­reg funk­cji w róż­ne­go ty­pu in­sty­tu­cjach i gre­miach. Je­stem m.in. człon­kiem zwy­czaj­nym Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Teo­lo­gicz­ne­go oraz człon­kiem ko­re­spon­den­tem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa św. To­ma­sza z Akwi­nu. Na­le­żę rów­nież do or­ga­ni­za­cji za­gra­nicz­nych, m.in. In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Scien­ce and Re­li­gon The Cen­ter for Theo­lo­gy and the Na­tu­ral Scien­ces.

Wy­gło­si­łem kil­ka­dzie­siąt re­fe­ra­tów, pre­le­kcji i wy­kła­dów w róż­nych ję­zy­kach w kra­jach eu­ro­pej­skich (Pol­ska, Sło­wa­cja, Fran­cja) i in­nych miej­scach świa­ta (Bra­zy­lia). By­łem lub na­dal je­stem za­an­ga­żo­wa­ny w sze­reg ini­cja­tyw aka­de­mic­kich i po­za­aka­de­mic­kich (cza­so­pi­sma nau­ko­we, ko­mi­sje i or­ga­ny uczel­nia­ne, wy­daw­nic­twa, ko­ła nau­ko­we). Je­stem po­nad­to czyn­nym wy­kła­dow­cą aka­de­mic­kim (fi­lo­zo­fia).

Mo­je głów­ne za­in­te­re­so­wa­nia os­cy­lu­ją wo­kół me­ta­fi­zy­ki, wza­jem­nych re­la­cji na­uki, fi­lo­zo­fii i teo­lo­gii, nau­ki i dzie­dzic­twa św. To­ma­sza z Akwi­nu, li­tur­gi­ki i ce­re­mo­nii, a tak­że sze­ro­ko po­ję­tej epis­te­mo­lo­gii (teo­rii poz­na­nia) roz­cią­ga­ją­cej się na za­gad­nie­nia zwią­za­ne z ak­tyw­no­ścia­mi spo­łe­czny­mi i za­wo­do­wy­mi (funk­cjo­no­wa­nie czło­wie­ka w spo­łe­czeń­stwie, re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, kształ­to­wa­nie po­staw i po­glą­dów, wpływ in­for­ma­cji na poj­mo­wa­nie świa­ta, etc.). In­te­re­su­je mnie rze­czy­wi­stość: wszyst­ko, co da­je się poz­nać i moż­na uj­mo­wać w ja­ki­kol­wiek spo­sób my­śla­mi, uczu­cia­mi lub emo­cja­mi. Hob­by­stycz­nie i ama­tor­sko in­te­re­su­ję się rów­nież fan­ta­sty­ką (Wład­ca Pier­ście­ni, MtG, For­got­ten Realms…), Sci-Fi (Gwiezd­ne Wo­jny, Gwiezd­ne Wro­ta, The Expanse…), pa­pie­stwem (his­to­ria, przy­wi­le­je, „ewo­lu­cja”), ga­min­giem (sam gram ma­ło, ra­czej oglą­dam ma­te­ria­ły, re­cen­zje, in­for­ma­cje, strea­my), mo­to­ry­za­cją (głów­nie „teo­re­tycz­nie”, znacz­nie rza­dziej „prak­tycz­nie”).

Od kilku lat je­stem rów­nież free­lan­ce­rem. Na róż­ne spo­so­by współ­pra­co­wa­łem do tej po­ry z wie­lo­ma or­ga­ni­za­cja­mi, in­sty­tu­cja­mi i fir­ma­mi oraz oso­ba­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi (nie tyl­ko zwią­za­ny­mi z aka­de­mią, rów­nież z in­nych branż, np. mo­to­ry­za­cyj­nej, handlowej, marketingowej…). Świad­czy­łem i świad­czę sze­reg kom­plek­so­wych i zróż­ni­co­wa­nych usług: od or­ga­ni­za­cji i pro­wa­dze­nia kon­fe­ren­cji, po­przez różnorakie stra­te­gie mar­ke­tin­go­we, po po­moc w pi­sa­niu prac dy­plo­mo­wych i wnio­sków gran­to­wych.

Ze wzglę­du na pa­to­lo­gie pol­skie­go szkol­ni­ctwa wyż­sze­go, zde­cy­do­wa­łem się zre­zy­gno­wać z „punktozowej” i forsowanej na siłę „błyskotliwej” ka­rie­ry aka­de­mic­kiej (nie­uda­ne re­for­my, wa­dli­we sys­te­my ewa­lu­acji, nie­for­mal­ne związ­ki to­wa­rzystw ka­na­po­wych, na­sta­wie­nie na ilość, a nie na ja­kość… lis­ta jest dłu­ga) – jak­kol­wiek po­zo­sta­ję nau­ko­wo ak­tyw­ny i zaangażowany w życie Akademii – również na rzecz kul­ty­wo­wa­nia wła­snych pa­sji i umie­ję­tno­ści w spo­sób nie­za­leż­ny i nie­skrę­po­wa­ny żad­ny­mi prze­pi­sa­mi i od­gór­ny­mi „nie­pod­wa­żal­ny­mi” de­cy­zja­mi. Dziś jes­tem fi­lo­zo­fem do wy­na­ję­cia, Two­im fi­lo­zo­fem.

Od 2017 ro­ku je­stem rów­nież free­lan­ce­rem. Na róż­ne spo­so­by współ­pra­co­wa­łem do tej po­ry z wie­lo­ma or­ga­ni­za­cja­mi, in­sty­tu­cja­mi i fir­ma­mi oraz oso­ba­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi (nie tyl­ko zwią­za­ny­mi z aka­de­mią, rów­nież z in­nych branż, np. mo­to­ry­za­cyj­nej). Świad­czy­łem i świad­czę sze­reg kom­plek­so­wych i zróż­ni­co­wa­nych usług: od or­ga­ni­za­cji i pro­wa­dze­nia kon­fe­ren­cji, po­przez stra­te­gie mar­ke­tin­go­we, po po­moc w pi­sa­niu prac dy­plo­mo­wych i wnio­sków gran­to­wych.

Ze wzglę­du na pa­to­lo­gie pol­skie­go szkol­ni­ctwa wyż­sze­go, zde­cy­do­wa­łem się zre­zy­gno­wać z ka­rie­ry aka­de­mic­kiej (nie­uda­ne re­for­my, wa­dli­we sys­te­my ewa­lu­acji, nie­for­mal­ne związ­ki to­wa­rzystw ka­na­po­wych, na­sta­wie­nie na ilość, a nie na ja­kość… lis­ta jest dłu­ga) – jak­kol­wiek po­zo­sta­ję nau­ko­wo ak­tyw­ny – na rzecz kul­ty­wo­wa­nia wła­snych pa­sji i umie­ję­tno­ści w spo­sób nie­za­leż­ny i nie­skrę­po­wa­ny żad­ny­mi prze­pi­sa­mi i od­gór­ny­mi „nie­pod­wa­żal­ny­mi” de­cy­zja­mi. Dziś jes­tem fi­lo­zo­fem do wy­na­ję­cia, Two­im fi­lo­zo­fem.

Je­śli chcesz po­znać mój ak­tu­al­ny do­ro­bek i stan osią­gnięć, zaj­rzyj do po­zo­sta­łych kart na tej stro­nie. Mi­łej lek­tu­ry!