Oferta

„Cóż moż­na ro­bić po fi­lo­zo­fii?”. Wbrew obie­go­wym i ste­reo­ty­po­wym opi­niom wie­le, bar­dzo wie­le… wię­cej, niż się mo­że wy­da­wać. Fi­lo­zo­fia uczy sys­te­ma­tycz­no­ści, rze­czo­wo­ści, zde­cy­do­wa­nia, a prze­de wszyst­kim kry­tycz­ne­go, krea­tyw­ne­go i przej­rzys­te­go myś­le­nia oraz dzia­ła­nia. Nie wie­rzysz? Sprawdź mnie!

Ofe­ru­ję usłu­gi, w któ­rych po­sia­dam do­świad­cze­nie, wie­dzę i nie­zbęd­ne umie­jęt­no­ści:

  1. Wy­kła­dy, pre­lek­cje, kon­fe­ren­cje na te­ma­ty fi­lo­zo­ficz­ne, teo­lo­gicz­ne, li­tur­gicz­ne i his­to­rycz­ne. Za­rów­no dla za­awan­so­wa­nych, jak i po­cząt­ku­ją­cych słu­cha­czy.
  2. Szko­le­nia i kur­sy z za­kre­su szkol­nic­twa wyż­sze­go, war­szta­tu ba­da­cza (prze­de wszyst­kim fi­lo­zo­fa i teo­lo­ga), na­rzę­dzi nau­ko­wych, ka­rie­ry nau­ko­wej, uzys­ki­wa­nia sty­pen­diów i gran­tów.
  3. Co­py­writ­ing (do­wol­ny za­kres te­ma­tów, branż, ob­sza­rów i spec­jal­noś­ci – re­kla­my, stro­ny in­ter­ne­to­we, bro­szu­ry, so­cial me­dia, mail­ing).
  4. Pra­ce re­dak­cyj­ne i wy­daw­ni­cze, w tym ko­rek­ta me­ry­to­rycz­na i ję­zy­ko­wa, uwa­gi edy­tor­skie, kon­takt z wy­daw­nic­twem i ob­słu­ga pro­ce­su wy­daw­ni­cz­ego (do­kład­nie tak: Ty chcesz wy­dać książ­kę, ja się tym zaj­mę od a do z!)
  5. Do­radz­two fi­lo­zo­ficz­ne i teo­lo­gicz­ne za­rów­no dla grup i wspól­not, jak i lub osób pry­wat­nych. Głów­ny za­kres: me­ta­fi­zy­ka, fi­lo­zo­fia prak­tycz­na, teo­lo­gia i fi­lo­zo­fia kla­sycz­na, teo­lo­gia i fi­lo­zo­fia współ­czes­na.
  6. Po­moc przy pi­sa­niu prac za­li­cze­nio­wych i dy­plo­mo­wych (w tym prac li­cen­cjac­kich, ma­gis­ter­skich, roz­praw dok­tor­skich i mo­no­gra­fii nau­ko­wych). Za­kres me­ry­to­rycz­ny: fi­lo­zo­fia, teo­lo­gia, his­to­ria, ety­ka, kul­tu­ro­znaw­stwo, po­li­to­lo­gia i in­ne hu­ma­nis­tycz­ne.
  7. Mar­ke­ting i so­cial me­dia: kam­pa­nie re­kla­mo­we, pro­wa­dze­nie stron in­ter­ne­to­wych i kont, pi­sa­nie ma­te­ria­łów na blog. Op­ty­ma­li­za­cja pod SEO/SEM.
  8. Or­ga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie kon­fe­ren­cji, wy­kła­dów, pre­lek­cji oraz in­nych spot­kań o cha­rak­te­rze nau­ko­wym, po­pu­lar­no­nau­ko­wym lub pub­li­cys­tycz­nym.
  9. Tłu­ma­cze­nia z i na ję­zy­ki: fran­cus­ki, włos­ki, an­giel­ski. Rów­nież tłu­ma­cze­nia z ła­ci­ny.
  10. Jestem otwarty na nowe wyzwania. Przyjmuję również nietypowe zlecenia.