γνῶθι σεαυτόν!

Nie wiem, kim je­­steś, jed­­nak do­­brze tra­­fi­­łeś. Mo­­żesz tu nie tyl­ko po­znać mnie oraz ho­­ry­­zon­­ty mo­­ich my­­śli i dzia­­łań, ale i od­na­leźć to, cze­go szu­kasz.

Mam na imię Bar­­tło­­miej. Je­stem mę­żem, oj­cem, hu­ma­ni­stą. Uro­­dzi­­łem się i miesz­­kam w Pol­­sce, choć kil­­ka lat prze­­by­­wa­­łem oraz stu­­dio­­wa­­łem we Fran­­cji i Wło­­szech. W Pol­sce zdo­by­łem peł­ne wy­kształ­ce­nie wyż­sze z za­kre­su fi­lo­zo­fii i teo­lo­gii. Wcześ­­niej ukoń­­czy­­łem tech­­ni­­kum in­­for­­ma­­tycz­­ne. Naj­­kró­­cej i moż­li­­wie wy­­czer­­pu­­ją­­co o so­­bie: czło­­wiek wie­­lu ta­­len­­tów, dzie­­ło i twór­­ca, nie­­po­­praw­­ny re­­ali­s­ta, dzia­­łacz i my­­śli­­ciel, wszech­­stron­­ny spi­­ri­­tus mo­­vens, któ­­ry nie zno­­si by­­le­­ja­­ko­­ści i nu­­dy.

Roz­­gość się i zo­stań tu chwi­­lę dłu­­żej. Je­śli masz ja­kie­kol­wiek py­ta­nia, rów­nież na­tu­ry eg­zy­sten­cjal­nej, śmia­ło pisz! Od­po­wia­dam na wszyst­kie sen­sow­ne wia­do­mo­ści.

Pa­­mię­­taj, że – jak ma­wiał Pla­ton us­ta­mi So­kra­te­sa – „bez­­myśl­­nym ży­­ciem żyć czło­­wie­­ko­­wi nie war­­to”.

PS. Tak, wiem, ten tekst nie jest pro­sty. Z punk­tu wi­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego co­py­wri­tin­gu jest wręcz nie­czy­tel­ny (np. in­deks FOG z pew­noś­cią po­nad przy­zwo­i­tą nor­mę). Dla­cze­go? Je­śli czy­tasz te sło­wa, to na pewno znasz od­po­wiedź na to py­ta­nie.

0
Napisanych
i wydanych książek
0
Napisanych artykułów, recenzji i innych tekstów
0
Wygłoszonych wykładów, referatów i prelekcji
0
Godzin wykładów
akademickich
0
Zorganizowanych i prowadzonych
szkoleń, warsztatów i konferencji
0
Nagród i wyróżnień
0
Członkostwa i przynależność do
towarzystw, organizacji, komisji i redakcji
0
Pobyty naukowe za granicą
0
Dyplomów i certyfikatów

Stan na 11.11.2020

0
Napisanych
i wydanych książek
0
Napisanych artykułów, recenzji i innych tekstów
0
Wygłoszonych wykładów, referatów i prelekcji
0
Zorganizowanych i prowadzonych
szkoleń, warsztatów i konferencji
0
Członkostwa i przynależność do towarzystw, organizacji, komisji i redakcji
0
Godzin wykładów
akademickich
0
Nagród
i wyróżnień
0
Pobyty naukowe
za granicą
0
Dyplomów i certyfikatów

Stan na 11.11.2020

0
Napisanych
i wydanych książek
0
Godzin wykładów
akademickich
0
Napisanych artykułów, recenzji i innych tekstów
0
Wygłoszonych wykładów, referatów i prelekcji
0
Zorganizowanych i prowadzonych szkoleń, warsztatów i konferencji
0
Członkostwa i przynależność do towarzystw, organizacji, komisji i redakcji
0
Nagród
i wyróżnień
0
Dyplomów i certyfikatów
0
Pobyty naukowe za granicą

Stan na 11.11.2020